1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
PHP Version : 5.6.40
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 46.4.174.204
fsockopen : 46.4.174.204
file_get_contents : 46.4.174.204
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):